آئين نامه وجين

مقدمه:

ارزيابي و بررسي وضعيت منابع موجود، و به تبع آن حذف منابعي كه بايد از مجموعه كتابخانه خارج شوند يكي از وجوه اساسي مديريت مجموعه است. كتابخانه براي حفظ پويايي مجموعه خود از يك سو نيازمند افزودن منابع روزآمد و مورد نياز بوده، و از سوي ديگر بايد منابعي كه در روند پرشتاب توليد علم به هر دليلي جايگاه خود را در تامين نياز اطلاعاتي استفاده كنندگان از دست داده اند را از مجموعه خارج نمايد. افزودن منابع بدون پيرايش مجموعه موجود حتي در صورت وجود فضاي كافي، در دراز مدت از كارايي مجموعه مي كاهد. با توجه به اهميت يكدستي اجراي روند وجين، اين آيين نامه توسط كتابخانه مركزي براي تمامي كتابخانه هاي تابعه ارائه مي گردد

تعريف وجين:

وجين فرايندي است كه از طريق آن منابع مازاد، فرسوده و يا بي استفاده از مجموعه خارج مي گردد.

اعضاء كميته وجين منابع كتابخانه مركزي و مركز اسناد عبارتند از:

 • رئيس يا معاون كتابخانه مركزي
 • مسئول بخش مرجع و مسئول ميز امانت .
 • . مسئول بخش سفارشات.
 • مسئول بخش فهرست نويسي

اعضاء كميته وجين منابع در كتابخانه هاي دانشكده/بيمارستان/مركز تحقيقاتي عبارتند از:

1-مسئول كتابخانه

2- پيشنهاد متخصص موضوعي از اعضاء كتابخانه (ترجيحا از اعضاي محترم هيئت علمي انتخاب شوند)

ماده 1: معيارها و ضوابط وجين

 • -منابع فرسوده، مستعمل كه ارزش علمي و يا تاريخي ندارند و نگهداري آنها موجب اشغال فضا، صرف هزينه نگهداري و آلودگي ساير منابع خواهد بود.
 • منابع درسي كه اعتبار و ارزش علمي خود را از دست داده اند.
 • نسخه هاي تكراري و مازاد بر نياز.
 • ويرايش هاي قديمي كتب حوزه علوم پايه و باليني كه به طور منظم ويرايش هاي جديد آنها منتشر مي گردد و در كتابخانه موجود است.

در خصوص نشريات ادواري علاوه بر رعايت موارد ذكر شده فوق، شماره هايي كه به صورت تك نسخه اي و يا اهدايي ارسال شده اند و از نظر زماني قديمي بوده و در حال حاضر شماره هاي جديد آنها به كتابخانه ارسال نمي شوند مي بايست از مجموعه وجين گردند..

 تبصره:

 • - منابع نفيس، تاريخي و هنري در حيطه علوم پزشكي وجين نمي شود.

ماده 2: مراحل انجام وجين

 • كتابخانه موظف است براساس معيارهاي ذكر شده ، به شناسايي و انتخاب و جمع آوري منابعي كه بايد وجين شوند بپردازد.
 • مسئول كتابخانه لازم است پس از شناسايي منابع وجيني، اعضاي كميته وجين را جهت بررسي و تصميم گيري نهايي در جريان قرار دهد.
 • منابع وجين شده در برنامه اكسل (شامل: عنوان، مولف، سال نشر، شماره ثبت و شماره راهنما) به همراه صورتجلسه كميته وجين، به كتابخانه مركزي ارسال گردد.
 • تصميم گيري نهايي در رابطه با نحوه توزيع يا جايگزيني كتابهاي وجين شده مراكز بر عهده كتابخانه مركزي است تا مراتب را به واحد مربوطه اعلام نمايد.

ماده 3: دوره وجين

وجين منابع از مجموعه كتابخانه به صورت مستمر و تابستان هر سال(در زمان تعطيل شدن مراكز آموزشي و عدم مراجعه دانشجويان و ساير مراجعه كنندگانه) انجام خواهد پذيرفت

*هرگونه تغيير در مفاد اين آيين نامه به مراكز  اعلام خواهد شد.

 

 

 


(تاريخ درج 1400/10/7 آخرين بروزرساني 1401/4/13)
فایلهای پیوست
دانلود     /Dl/Sportal/Files/22_7_694.pdf
فهرست