1)

برگزاري دومين جلسه كار گروه برنامه ريزي دانشگاه علوم پزشكي

برگزاري دومين جلسه كارگزوه برنامه ريزي دانشگاه پيرامون گزارش تحقق اهداف و ماموريت هاي تعين شده برنامه عملياتي اقدام مشترك دانشگاه علوم پزشكي در سال 1400و تدوين برنامه عملياتي سال 1401با حضور معاونين ، مشاور رئيس دانشگاه و دبير هيئت امنا و مديران و مسئولين پايش و كاربران برنامه عملياتي در سالن اجتماعات ستاد مركزي دانشگاه برگزار شد.در اين جلسه حسين عبدي سرپرست مديريت برنامه ريزي و نظارت راهبردي و دبير كار گروه برنامه ريزي دانشگاه ضمن خير مقدمبه مدعوين و تبريك كسب موفقيت شايسته دانشگاه در برنامه عملياتي سال 1400به دور نما و چشم انداز برنامه عملياتي دانشگاه و كسب توفيقات بدست آمده در برنامه عملياتي 1400دانشگاه علوم پزشكي ايلام پرداختند.
1401/5/30
فهرست