مقررات استفاده از کتابخانه مرکزي مقررات استفاده از کتابخانه مرکزي

ساعات کار کتابخانه مرکزي  از ساعت 8 صبح لغايت 8 بعداز ظهر مي باشد.

ساعات باز بودن سالن مطالعه از ساعت 8 صبح لغايت 8 بعدازظهر مي باشد.