اخبار اخبار

«بازگشت

انتصاب اعضاي کميته پيام پژوهش دانشگاه

به گزارش خبرنگار گاهنامه مونس، دکتر محسن جليليان- دکتر مصيب مظفري و دکتر امين ميرزايي با حکم دکتر غلام رضا کلوندي معاون تحقيقات و فن آوري اطلاعات به عضويت کميته پيام پژوهش منصوب شدند. لازم به ذکر است تشکيل اين کميته در راستاي سياستگذاري مرکز توسعه و هماهنگي اطلاعات و انتشارات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي جهت گردآوري، انتشار و اشاعه نتايج حاصل از تحقيقات نظام سلامت در کشور ااست. هدف از راه اندازي اين سامانه توسط مرکز توسعه و هماهنگي اطلاعات و انتشارات وزارت بهداشت، انتشار سريع اخبار مستند و مبتني بر شواهد از پژوهش هاي سلامت کشور به روشي امن، صحيح و سريع، با دسته بندي هاي مناسب و براي ذينفعان و گروه هاي هدف مشخص است.

نظر
لینک مطلب :