اخبار اخبار

«بازگشت

برگزاري سومين جلسه کميته ترجمان دانش

سومين جلسه کميته ترجمان پژوهش با حضور معاون تحقيقات و فناوري دکتر کلوندي، مدير اطلاع رساني پزشکي و منابع علمي  دکتر استاک، معاون آموزش و تحصيلات تکميلي دکتر جليليان و دکتر امين ميرزايي و با حضور کارشناس نتايج طرحهاي تحقيقاتي برگزار شد. در اين جلسه طرحهاي تحقيقاتي مطرح شده با استانداردهاي پيام پژوهش مورد بررسي قرار گرفت.

نظر
لینک مطلب :