اخبار اخبار

«بازگشت

برگزاري مراسم توديع و معارفه سرپرست کتابخانه مرکزي و مرکز اسناد دانشگاه

امروز يکشنبه ششم آبان با حضور معاونت تحقيقات و فناوري، مدير پژوهش و کارکنان معاونت تحقيقات و فناوري مراسم توديع و معارفه سرپرست کتابخانه مرکزي و مرکز اسناد برگزار شد.

در اين مراسم از زحمات دکتر جليليان سرپرست پيشين تشکر و قدرداني شد و دکتر امين ميرزايي به عنوان سرپرست جديد واحد مذکور معرفي گرديد.

نظر
لینک مطلب :