اخبار اخبار

«بازگشت

برگزاري کارگاه آشنايي با پايگاه اسکوپوس

کارگاه آشنايي با پايگاه استنادي اسکوپوس در تاريخ 29/10/98 براي کارشناسان کتابخانه و کارشناسان پژوهش دانشگاه در سالن انفورماتيک معاونت آموزشي برگزار گرديد.

نظر
لینک مطلب :