اخبار اخبار

«بازگشت

برگزاري کارگاه آموزش بخشهاي مختلف کتابخانه مرکزي

کارگاه آموزش بخشهاي مختلف کتابخانه مرکزي از جمله آموزش منابع کتابخانه ديجيتال پزشکي، منبع ياب، پورتال، ميز امانت و... با حضور کتابداران دانشکده ها و بيمارستان ها در تاريخ 98/06/26 در محل کتابخانه مرکزي برگزار گرديد. 

نظر
لینک مطلب :