اخبار اخبار

«بازگشت

برگزاري کارگاه روشهاي جستجو در منابع الکترونيکي

کارگاه روشهاي جستجو در منابع الکترونيکي در تاريخ 15/9/1397 در دو نوبت صبح و ظهر 8تا 12و 14 تا 18 براي دانشجويان پزشکي برگزار گرديد.   

نظر
لینک مطلب :