اخبار اخبار

«بازگشت

شرکت در دومين همايش مديران اطلاع رساني پزشکي و منابع علمي دانشگاههاي علوم پزشکي کشور

دکتر امين ميرزايي سرپرست کتابخانه مرکزي و مرکز اسناد دانشگاه در دومين همايش مديران اطلاع رساني پزشکي و منابع علمي دانشگاههاي کشور که در تاريخ 15 اسفند در دانشگاه علوم پزشکي تهران برگزار گرديد، شرکت نمودند. در اين همايش ضمن گزارش فعاليت هاي مرکز اطلاع رساني پزشکي و توسعه منابع علمي در سال 97 و برنامه هاي آتي که در سال 98 انجام خواهد شد، ماموريت هاي ده گانه اي به منظور بهبود منابع پزشکي و اطلاعاتي معرفي شد.

همچنين مقرر شد هرکدام از دانشگاههاي کلان   مناطق ده گانه، يک ماموريت را درقالب يک طرح پژوهشي طراحي و تدوين کنند. ضمنا ماموريت منطقه 3 آمايشي "ايلام، کرمانشاه، همدان و کردستان" تحت عنوان تدوين شيوه نامه اجرايي کتابدار باليني معرفي شد که بايستي تا پايان سال 98 اين طرح به اتمام برسد 

نظر
لینک مطلب :