اخبار اخبار

«بازگشت

شرکت در نشست بررسي راهکارهاي اجرايي و چالش هاي برنامه کتابدار باليني

دکتر امين ميرزايي در نشست بررسي راهکارهاي اجرايي و چالش هاي برنامه کتابدار باليني منطقه 3 آمايش که در تاريخ 11 اسفند در دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه برگزار گرديد، شرکت نمودند. در اين نشست که مديران اطلاع رساني پزشکي، روساي کتابخانه هاي مرکزي و کتابداران باليني حضور داشتند، راهکارها و چالش هاي اجرايي برنامه کتابدار باليني به بحث و تبادل نظر گذاشته شد. در اين نشست برنامه هاي آتي برنامه کتابدار باليني در قالب يک تفاهم نامه به تصويب رسيد.و مقرر شد دانشگاهها ي منطقه 3 آمايش ، شيوه نامه اجرايي برنامه کتابدار باليني را به عنوان يک ماموريت تدوين کنند. 

نظر
لینک مطلب :