گزارش فعاليت هاي کتابخانه گزارش فعاليت هاي کتابخانه

 

 

نام و نام خانوادگي: امين ميرزايي

مدرک تحصيلي: دکتراي آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت

مرتبه علمي: استاديار

سمت: سرپرست کتابخانه مرکزي و مرکز اسناد

پست الکترونيکي : mirzaei-am@modares.ac.ir