گزارش فعاليت هاي کتابخانه گزارش فعاليت هاي کتابخانه

 

 

نام و نام خانوادگي: روح الله استاک

مدرک تحصيلي: دکتراي جامعه شناسي فرهنگي

سمت: سرپرست کتابخانه مرکزي و مرکز اسناد

پست الکترونيکي : roholastack@yahoo.com

cv