مقررات استفاده از کتابخانه مرکزي مقررات استفاده از کتابخانه مرکزي

ساعات کار کتابخانه مرکزي  از ساعت 8 صبح لغايت 6 بعداز ظهر مي باشد.

مقررات کتابخانه :

کتابخانه مرکزي و ديگر کتابخانه هاي دانشگاه با توجه به مقررات و ضوابط زير نسبت به ارائه خدمات اقدام مي نمايند :

1-       کليه دانشجويان دانشگاه علوم پزشکي مي توانند در اول هر ترم به مدت يکماه جهت ثبت نام و درخواست عضويت کتابخانه با ارائه مدارک لازم و تکميل فرم مربوطه اقدام نمايند.
2-       ساعات کار کتابخانه بنابر نياز و امکانات و پس از تاييد معاونت تحقيقات و فناوري تعيين و اعلام مي گردد.
3-       دانشجويان براي استفاده از کتاب در داخل کتابخانه ملزم به ارائه کارت دانشجويي هستند. اما جهت بيرون بردن کتاب و مدارک کارت عضويت کتابخانه لازم است.
4-       در معرفي نامه کساني که بصورت مامور با مدت زمان معيني در دانشگاه به کار گرفته مي شوند، قيد مدت زمان ماموريت براي واحد معرفي کننده الزامي است.
5-       افرادي که عضو دانشگاه نيستند تنها با معرفي کتبي مدير پژوهش دانشگاه ميتوانند از کتابخانه استفاده نمايند. ( معرف شخصا ضامن و مسئول کتابهايي است که شخص معرفي شده به امانت مي گيرد.)
6-       هنگامي  که يکي از اعضاء کتابخانه به هر دليل ( فارغ التحصيل شدن، مهمان شدن، ماموريت اشتغال، بازنشستگي، پايان ماموريت، بورسيه و انتقال ...) به طور موقت يا دائم رابطه اش با دانشگاه قطع  گردد، واحد معرفي کننده عضو موظف است قبل از هراقدام برگه تسويه حساب رسمي را از کتابخانه تقاضا نمايد. در غير اينصورت واحد معرفي کننده مسئول تهيه کتاب يا موادي است که عضو عودت نداده است.
7-       پس از تسويه حساب عضو با کتابخانه کارت عضويت باطل مي گردد.
8-       اعضاء هيئت علمي بايستي چند روز قبل از شروع ترم کتابهاي مرجع و رفرنس خود را به کتابخانه اعلام نمايند تا بخش امانت نسبت به جمع آوري و نگهداري آنها بصورت رزرو اقدام نمايد.
9-       مجلات فارسي و لاتين و کتابهاي مرجع تنها در سالن کتابخانه قابل استفاده هستند و به هيچ وجه امانت داده نمي شود.
10-   دانشجويان و کارکنان اداري حداکثر 3 جلد و اساتيد  دانشگاه و اعضاي هيئت علمي حداکثر 5 جلد کتاب مي توانند به امانت بگيرند.
11-   مدت امانت کتاب براي دانشجويان و کارکنان 15 روز و براي اعضاي هيئت علمي و اساتيد 30 روز است. و در صورت نياز به زمان بيشتر عضو ميتواند به بخش امانت مراجعه و تقاضاي تمديد نمايد. بخش امانت در قبول يا رد تقاضاي تمديد مختار است.
12-   چنانچه امانت گيرنده کتاب در عودت کتاب تاخير داشته باشد به ازاء هر روز تاخير در عودت کتاب  500 ريال به عنوان جريمه از عضو اخذ مي گردد.
اگر تاخير کتاب 10 روز بيشتر ادامه پيدا کند، کارت عضويت به ميزان ديرکرد ، تعليق و جريمه نيز گرفته مي شود.
13-   کتابخانه در هر زمان ميتواند از امانت گيرنده تقاضاي استرداد نمايد و عضو موظف است کتاب خواسته شده را در اسرع وقت به کتابخانه باز گرداند.
14-   مراجعين به کتابخانه بايستي وسايل شخصي خود را در قفسه هاي تعبيه شده در سالن ورودي کتابخانه گذاشته و مسئوليت حفظ و نگهداري وسايل شخصي به عهده خود مراجع بوده و کتابخانه در اين زمينه هيچگونه مسئوليتي ندارد.
15-   در صورت مفقود شدن کتاب و يا وارد شدن صدمه به کتاب امانت گيرنده موظف است عين کتاب را فراهم نمايد..