اخبار اخبار

برگزاري کارگاه آشنايي با پايگاه ScienceDirect

به همت مديريت اطلاع رساني و منابع علمي، کارگاه آشنايي با پايگاه ScienceDirectبا تدريس خانم شکيبا درتاريخ 98/11/16 در سالن انفورماتيک پرديس دانشگاه برگزار گرديد.

برگزاري کارگاه آموزشي Endnote

به همت مديريت اطلاع رساني و منابع علمي، کارگاه آشنايي با نرم افزار endnoteبا تدريس خانم داوديان درتاريخ 98/11/14 در سالن انفورماتيک پرديس دانشگاه برگزار گرديد.

برگزاري کارگاه آشنايي با پايگاه اسکوپوس

کارگاه آشنايي با پايگاه استنادي اسکوپوس در تاريخ 29/10/98 براي کارشناسان کتابخانه و کارشناسان پژوهش دانشگاه در سالن انفورماتيک معاونت آموزشي برگزار گرديد.

برگزاري کارگاه آشنايي با سامانه نوپا

کارگاه آشنايي با سامانه نوپا با تاکيد و تمرکز بر سامانه منبع ياب در تاريخ 25/10/98 در سايت معاونت آموزشي دانشگاه برگزار شد.

برگزاري سومين جلسه کميته ترجمان دانش

سومين جلسه کميته ترجمان پژوهش با حضور معاون تحقيقات و فناوري دکتر کلوندي، مدير اطلاع رساني پزشکي و منابع علمي  دکتر استاک، معاون آموزش و تحصيلات تکميلي دکتر جليليان و دکتر امين ميرزايي و با حضور کارشناس نتايج طرحهاي تحقيقاتي برگزار شد. در اين جلسه طرحهاي تحقيقاتي مطرح شده با استانداردهاي پيام پژوهش مورد بررسي قرار گرفت.

نمایش 5 - 1 از 117 نتیجه
تعداد در هر صفحه 5
از 24